Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wydarzenia
Archiwalne

NABÓR NA REZYDENCJĘ ARTYSTYCZNĄ

20.06.2024 - 14.07.2024


NABÓR NA REZYDENCJĘ ARTYSTYCZNĄ / 20.06.2024 - 14.07.2024

Galeria Miejska i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłaszają nabór na dwie rezydencje artystyczne w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej!

W ramach każdej z dwóch rezydencji, wybrany uczestnik otrzymuje do dyspozycji pracownię graficzną Galerii Miejskiej, 2000 zł na realizację prac oraz opiekuna artystyczno-merytorycznego (Vinicius Libardoni i Walter Rindone).

Nabór rozpoczyna się 20 czerwca i potrwa do 14 lipca 2024.

Termin rezydencji do wyboru: 2-27 września 2024 lub 4-29 listopada 2024

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 26 lipca 2024.

REGULAMIN POZYSKIWANIA PRZEZ GALERIĘ MIEJSKĄ WE WROCŁAWIU UCZESTNIKÓW PROGRAMU REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH DLA GRAFIKÓW NA 2024 ROK

Definicje

Organizator – Galeria Miejska we Wrocławiu (zwana dalej Galerią Miejską) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 28, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod nr RIK 13/92 i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Program Rezydencji Artystycznych dla Grafików – program wsparcia rozwoju artystycznego grafików warsztatowych poprzez udostępnienie przestrzeni Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej w dwóch okresach (po jednym dla każdego z wybranych artystów) od 2 września do 27 września 2024 r. oraz od 4 listopada do 29 listopada 2024 r., wybranych w toku Naboru Uczestników, przeznaczając jednorazowo kwotę dla wybranego uczestnika w wysokości 2000,00 zł brutto na materiały do realizacji prac artystycznych.

Pracownia Graficzna Galerii Miejskiej – miejsce realizacji Programu Rezydencji (ul. Ruska 47/48A, Wrocław)

Nabór – proces oceny Zgłoszeń oraz wybór Uczestnika. Zgłoszenia w ramach Naboru przyjmowane będą w terminie od 20 czerwca do 14 lipca 2024 r. Wyniki Naboru zostaną ogłoszone do dnia 26 lipca 2024 roku.

Wnioskodawca – osoby wskazane w § 2.

Uczestnik – Wnioskodawca wybrany w ramach programu Rezydencji Artystycznych dla Grafików.

Zgłoszenie – formalne zgłoszenie do programu rezydencji w formie Wniosku

Regulamin – niniejszy dokument.

§ 1 Cele Programu

1. Program Rezydencji to projekt Galerii Miejskiej we Wrocławiu  i Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, który ma na celu wsparcie twórców grafiki warsztatowej poprzez udostępnienie miejsca do realizacji prac w technikach graficznych wraz z mentoringiem doświadczonego artysty – opiekuna Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej (Vinicius Libardoni i Walter Rindone).

2. Program Rezydencji zakłada, że Wnioskodawca w ramach swoich działań w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej zdobędzie wiedzę merytoryczną, pozna dostępne w Pracowni narzędzia do realizacji grafik warsztatowych oraz wykona prace.

§ 2 Uprawnieni wnioskodawcy

1. W Naborze mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Gminy Wrocław, będące absolwentami uczelni wyższych artystycznych, specjalizujących się w technice grafiki warsztatowej.

2. W Naborze nie mogą uczestniczyć osoby, które są członkami i członkiniami jury oceniającego zgłoszone do Naboru Wnioski oraz osoby, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Naboru.

3. W Naborze nie mogą uczestniczyć osoby, które realizowały już rezydencje w ramach innych projektów odbywających się w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej w ciągu ostatniego roku.

§ 3 Nabór wniosków

1. Nabór Wniosków trwa od 20 czerwca do 14 lipca 2024 r. (do godz. 23:59).

2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na wskazanym formularzu – Wniosku, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępnym także na stronie Galerii Miejskiej (www.galeriamiejska.pl) w zakładce Wydarzenia.

3. Wnioski należy przesyłać na adres biuro@galeriamiejska.pl do dnia 14 lipca 2024 r. do godz. 23:59.

4. Na Wniosek składają się poniższe elementy:

Portfolio z maksymalnie 10 różnymi pracami i określonym rokiem oraz miejscem powstania, wymiarami, technikami, edycją (jeśli dotyczy) i innymi istotnymi informacjami.
Krótkie Bio (maksymalnie 500 znaków ze spacjami)
CV (zawierające maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).
List motywacyjny z opisem projektu, który ma zostać opracowany podczas rezydencji, wraz z krótkim harmonogramem działań na każdy z czterech tygodni rezydencji.

5. Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do dnia 26 lipca 2024 roku. Wyniki dostępne będą na stronie Galerii Miejskiej (www.galeriamiejska.pl) w zakładce Wydarzenia.

6. Wnioskodawca określa we Wniosku, który z zaproponowanych przez Organizatora terminów rezydencji preferuje (istnieje możliwość wskazania obu okresów, finalny termin zostanie wyznaczony przez Organizatora).

7. Galeria Miejska zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Naboru oraz ogłoszenia wyników bez podania przyczyny.

8. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w ramach Naboru jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4 Proces oceny wniosków

1. Organizator powołuje jury, które będzie oceniać Wnioski zgłoszone w ramach Naboru do Programu Rezydencji. W skład jury wchodzić będą osoby reprezentujące Galerię Miejską we Wrocławiu i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Jury oceniać będzie wartość artystyczną i merytoryczną Wniosku osoby biorącej udział w Naborze do Programu Rezydencji.

3. W wyniku Naboru wybranych zostanie dwóch Uczestników.

§ 5 Zasady współpracy

1. W efekcie Naboru Galeria Miejska będzie wspierać w okresie pomiędzy 2 a 27 września 2024 i 4 a 29 listopada 2024, wybranych w toku Naboru Wnioskodawców, przeznaczając dla każdego z wybranych Wnioskodawców w jednym miesiącu kwotę 2000,00 zł brutto (włączając w to wszystkie ewentualne podatki i składki) na pokrycie kosztów materiałowych związanych z wykonywaniem grafik warsztatowych w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej.

2. Kwota wskazana w ust. 1 powyżej przekazywana będzie na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy na koniec lub po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowana będzie współpraca, na postawie rachunku do zawartej umowy cywilnoprawnej podpisanej z Uczestnikiem Rezydencji.

3. Szczegółowe zasady współpracy oraz daty jej rozpoczęcia i zakończenia zostaną ustalone wspólnie, a następnie uwzględnione w umowie cywilnoprawnej podpisanej z Uczestnikiem Rezydencji.

4. W ciągu 14 dni od zakończenia współpracy Uczestnik Rezydencji zobowiązany jest do przekazania na rzecz Organizatora (Galerii Miejskiej) jedno dzieło wykonane w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej podczas Rezydencji.

5. Uczestnik wraz z artystą opiekującym się rezydencją są zobowiązani do zorganizowania dwóch wydarzeń podczas rezydencji: jednego „otwartego procesu” pod koniec drugiego tygodnia rezydencji oraz jednej wystawy końcowej, która odbędzie się w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej pod koniec okresu rezydencji i potrwa miesiąc.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od osób zgłaszających się do Naboru jest Galeria Miejska we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 13/92, NIP: 896 10 04 173, REGON: 930 805 940

2. Aby skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej pod adresem: biuro@galeriamiejska.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie podstawie art.6 ust.1 lit. a na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu organizacji i realizacji Naboru do Programu Rezydencji w Pracowni Graficznej Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Naborze.

6. Osobie zgłaszającej się do Naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sprostowania danych, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024.

2. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

3. Wnioskodawcy mogą zadawać pytania dotyczące Naboru i Programu pocztą elektroniczną w ciągu pierwszych dwóch tygodni po opublikowaniu naboru pod adresem biuro@galeriamiejska.pl

Załącznik 1: Wniosek zgłoszenia na rezydencję.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka