Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
Wydarzenia
Archiwalne

Nabór do projektu Fundacji Galerii Miejskiej we Wrocławiu

02.06.2014 - 20.06.2014


Nabór do projektu Fundacji Galerii Miejskiej we Wrocławiu / 02.06.2014 - 20.06.2014

Ogłoszenie o naborze:

Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do programu „Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny”. W ramach programu odbędą się dwie tury warsztatów specjalistycznych oraz zostanie przygotowana publikacja pt. Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny.

Do programu mogą zgłaszać się osoby dorosłe w wieku od 19 do 29 lat, absolwenci i studenci historii sztuki lub innych kierunków związanych z krytyką artystyczną, edukacją artystyczną lub praktyką artystyczną, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności i warsztatu krytyka sztuki.

W ramach projektu, uczestnicy wezmę udział w 2 turach warsztatów (Wrocław – Polska, Praga – Czechy) w miesiącach czerwiec i lipiec (ostateczny termin wyjazdu zostanie sprecyzowany po zakończeniu rekrutacji). Warsztaty we Wrocławiu potrwają 2 dni, Warsztaty w Pradze potrwają 5 dni.

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy są zobowiązani do przygotowania tekstów krytycznych będących efektem ich doświadczeń zdobytych podczas warsztatów. Teksty zostaną zamieszczone w publikacji Młoda krytyka artystyczne w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny.

Zgłoszenia do programu należy przesyłać na adres e-mail: krytyka@galeriamiejska.pl
W ofercie należy złożyć:

1. Krótkie (do 1,5 tysiąca znaków) uzasadnienie dlaczego zgłaszający chce wziąć udział w programie.
2. CV wraz z podaniem informacji podjętym lub ukończonym kierunku studiów i uczelni oraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Galerii Miejskiej we Wrocławiu w celach realizacji i prowadzenia projektu „Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny”.
3. Przykłady (jeśli zgłaszający takimi dysponuje) publikacji z zakresu krytyki artystycznej.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 20 czerwca. Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie umieszczona na stronie www.galeriamiejska.pl, a każdy zostanie poinformowany dodatkowo drogą mailową do dnia 1 lipca 2014 roku.

O Projekcie

Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu realizuje projekt „Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały/prąd zmienny” mający na celu wzajemną promocję polskiego i czeskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnej historii.

W ramach projektu planowane są warsztaty twórcze we Wrocławiu i Pradze dla młodych krytyków z Polski i Czech oraz wydanie publikacji zawierającej teksty krytyczne i eseje na temat twórczości prezentowanych artystów.

Celem projektu jest zacieśnienie więzi w ramach polsko-czeskich relacji poprzez zapoznanie młodych krytyków sztuki z działalnością artystyczną twórców sztuk wizualnych w Polsce i w Czechach, funkcjonujących w obiegu kultury niezależnej wobec systemu komunistycznego w latach 1945-89.


Regulamin udziału w warsztatach młodej krytyki:

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „MŁODA KRYTYKA ARTYSTYCZNA W POLSCE I CZECHACH: PRĄD STAŁY / PRĄD ZMIENNY”

I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nabór do programu oraz projekt jest realizowany pod hasłem: „Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny”.

Celem projektu jest zacieśnienie więzi w ramach polsko-czeskich relacji poprzez zapoznanie młodych krytyków sztuki z działalnością artystyczną twórców sztuk wizualnych w Polsce i w Czechach, funkcjonujących w obiegu kultury niezależnej wobec systemu komunistycznego w latach 1945-89.

W ramach projektu planowane są warsztaty twórcze we Wrocławiu i Pradze dla młodych krytyków z Polski i Czech oraz wydanie publikacji zawierającej teksty krytyczne i eseje na temat twórczości prezentowanych artystów.

II
Organizator i uczestnicy projektu

Organizatorem projektu jest Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28, kod pocztowy: 50-109 Wrocław. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”. Partnerem Fundacji ze strony czeskiej jest stowarzyszenie My.Aktivity o.p.s.

§ 2

Organizator i termin

Organizatorem projektu jest: Fundacja Galerii Miejskiej we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28, kod pocztowy: 50-109 Wrocław.

Rozpoczęcie projektu: 15 kwietnia 2014 r.
Zakończenie konkursu: 31 grudnia 2014 r.

§ 3
Uczestnicy programu

Uczestnikiem programu może być obywatel Polski zamieszkujący na terenie Polski, i obywatel Czech zamieszkujący na ternie Czech w wieku od 19 do 29 lat, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do programu oraz udziału w projekcie, prześle swoje zgłoszenie do programu wedle wymagań Organizatora.

§ 4
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem programu mogą być osoby, które spełniają wymogi opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym: osoby dorosłe w wieku od 19 do 29 lat, absolwenci i studenci historii sztuki lub innych kierunków związanych z krytyką artystyczną, edukacją artystyczną lub praktyką artystyczną, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności i warsztatu krytyka sztuki oraz zaakceptują poniższe ustalenia udziału w programie:

– zgłoszenie do udziału w programie „Młoda Krytyka Artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny” zostanie ocenione przez zespół rekrutacyjny w składzie:
Mirosław Jasiński, Andrzej Saj – strona polska
Roman Rozbroj, Monika Burian-Jourdan – strona czeska;

– ze strony polskiej zostanie wybranych 5 uczestników, ze strony czeskiej zostanie wybranych 5 uczestników – łącznie 10 osób;

– uczestnicy po wyborze dokonanym przez zespół rekrutacyjny zostaną poinformowani drogą mailową i telefoniczną, że zakwalifikowali się do udziału w programie. Informacja zostanie też zamieszczona na stronie www.galeriamiejska.pl oraz na stronie internetowej partnera czeskiego: www.myaktivity.cz;

– osoby, które zakwalifikują się do programu zobowiązują się tym samym do wzięcia udziału w warsztatach twórczych, które odbędą się w czerwcu i lipcu 2014 r. we Wrocławiu i w Pradze w wyznaczonych przez Organizatora terminach;

– uczestnicy warsztatów otrzymają zwrot kosztów podróży w wysokości (równowartości) 50 PLNx2 (Polacy przyjazd na warsztaty do Wrocławia jeśli uczestnik jest spoza Wrocławia, Czesi przyjazd na warsztaty do Pragi jeśli uczestnik jest spoza Pragi). W przypadku warsztatów organizowanych w Pradze dla grupy polskiej i we Wrocławiu dla grupy czeskiej kwota na przejazdy wyniesie 150 PLNx2

– uczestnicy warsztatów otrzymają również na czas trwania warsztatów – sesje: 2 i 5 dniowe (łącznie 7 dni) po 30 PLN dziennie na wyżywienie oraz po 65 PLN na nocleg.

– uczestnicy, po zakończeniu części warsztatowej, zobowiązują się do przygotowania we współpracy z opiekunami merytorycznymi – tekstów krytycznych, których tematyka będzie związana z pracami artystów z Polski i Czech, z których twórczością zapoznają się podczas warsztatów. Teksty wraz wraz z oświadczeniem o autorstwie i przekazaniu autorskich praw majątkowych do tych tekstów na rzecz Fundacji Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Przekazanie autorskich praw majątkowych jest równoznaczne z prawem do dysponowania pracami uczestników przez Fundację Galerii Miejskiej we Wrocławiu z uwzględnieniem ich prawa do informowania o autorstwie tekstu.

III

Zasady organizacyjne konkursu

§ 5

Rozstrzygnięcie naboru i terminy


Termin zgłaszania kandydatur do programu „Młoda krytyka artystyczna w Polsce i Czechach: prąd stały / prąd zmienny”:

a) Zakończenie rekrutacji: 20 czerwca 2014 (godz. 23:59).

§ 6

Ustalenia ogólne

Regulamin jest do wglądu oraz na stronach internetowych www.galeriamiejska.pl oraz www.myaktivity.cz.

IV

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo i nieczytelnie podane dane, które uniemożliwiają odszukanie zgłaszającego się do konkursu.
2. Organizator zastrzega, że decyzje dotyczące wyboru osobowego uczestników programu, którego dokonają zespoły rekrutacyjne z Polski i Czech nie podlegają odwołaniu ani zaskarżeniu.
3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane, bądź szkodliwe, Organizator może wykluczyć uczestnika z programu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków naboru do programu a także możliwość zmiany jego przebiegu.

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich.


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka