Menu dostępności

Ustawienia kontrastu

Podświetlenia linków

Wielkość czcionki

Odstępy

Przyjazny dla dysle...

Duży kursor

Mapa strony

Domyślne ustawienia
O Galerii
Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ


DOSTĘPNOŚĆ /

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GALERII MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

Galeria Miejska we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony www.galeriamiejska.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2021 (przeniesienie strony na WordPress oraz dodanie dodatkowych funkcji związanych z wymogami ustawy o dostępności).

I. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie posiada niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:

– nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę

– pliki nie są dostępne cyfrowo

– zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

– strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,

– możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Wyłączenia:

– filmy opublikowane przed 23.09.2020,

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,

– dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki,

– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

II. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy przesyłać do:

Martyna Czekała, adres e-mail: martyna.czekala@galeriamiejska.pl, numer telefonu: 71 344 67 20

lub

Katarzyna Sałamacha, adres e-mail: katarzyna.salamacha@galeriamiejska.pl, numer telefonu: 71 344 67 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.”

III. Dostępność architektoniczna

Galeria Miejska we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław

1.    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Galerii Miejskiej prowadzi jedno główne wejście od ulicy Kiełbaśniczej. Przed drzwiami znajdują się dwa schody, a dostęp do wejścia dla osób niepełnosprawnych umożliwiają szyny. Są one rozkładane przez pracownika Galerii Miejskiej przywołanego za pomocą przycisku dzwonka znajdującego się na elewacji budynku (guzik został oznaczony piktogramem informacyjnym).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0 (przy biurze).

2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępny jest szeroki przejazd między salami wystawienniczymi na poziomie 0. Niestety, ze względu na charakter XVI wiecznej kamienicy, w której znajduje się siedziba Galerii, nie było możliwości dobudowania windy, dźwigu lub platformy umożliwiającej zjazd na poziom -1 (część piwniczna), gdzie znajdują się trzy kolejne sale wystawiennicze.

3.    Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku Galerii Miejskiej nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4.    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Galeria Miejska nie dysponuje miejscami parkingowymi. Istnieje możliwość parkowania tuż pod wejściem do Galerii – na ulicy Kiełbaśniczej (miejski płatny parking, niestrzeżony). Najbliższe miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ulicy Kiełbaśniczej (około 40 m od wejścia do Galerii) oraz przy placu Solnym (oddalonym od wejścia do Galerii około 100 m).

5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do siedziby Galerii Miejskiej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie Galerii Miejskiej i online.

IV. Aplikacje mobilne

Galeria Miejska we Wrocławiu nie posiada aplikacji mobilnych.

Dane na podstawie samokontroli jednostki z dnia 28.02.2024


Galeria Miejska we Wrocławiu
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław

(71) 344 67 20
biuro@galeriamiejska.pl

Kule - projekt Lech Twardowski, wykonanie Wiesław Waszkiewicz
Logotyp - Marta Płonka